Ciele a činnosti združeniaZdruženie sa bude pravidelnou a systematickou prácou zameriavať na skvalitnenie života v obci Lozorno

Hlavným poslaním združenia je:

 • prispievať k zachovaniu krás a čistoty obce Lozorno
 • dbať o rešpektovanie CHKO Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia v katastri obce Lozorno
 • prispievať k trvale udržateľnému rozvoju obce
 • zapojiť občanov obce Lozorna do starostlivosti o svoju obec
 • zapojiť občanov do rozhodovania o dôležitých otázkach obce

Vyššie uvedené ciele bude združenie dosahovať prostredníctvom:

 • účasti na plánovacích procesoch obce
 • zapojením sa do rozvojových aktivít obce
 • realizácie a účasti na aktivitách, ktoré vedú k zachovaniu poriadku a čistoty v obci
 • organizovaním pracovných stretnutí, vzdelávacích aktivít a verejných zhromaždení
 • vydávaním propagačných materiálov a publikácií, ktoré podporujú ciele združenia
 • usporadúvaním prednášok, konferencií, seminárov a zhromaždení na realizáciu svojich cieľov

Chcete sa podielať na dianí v obci?

Prihlásiť sa do OZ Lozorno pre občanov